Tavoitteet

Oppimisen pitää olla hauskaa!

Leikkikoulussamme lapsille annetaan runsaasti mahdollisuuksia tutkia ympäristöään, syventyä kiinnostuksen kohteisiinsa ja kokeilemaan uusia asioita. Meiltä löytyy kosolti materiaalia jännittäviin projekteihin, ryhmätyöskentelyyn ja itsenäiseen oppimiseen. Kokenut ja asialleen omistautunut henkilökuntamme pitää huolen siitä, että jokaiselle lapselle tarjotaan parhaat mahdolliset eväät opintielle.

At the Finnish-American Kindgergarten

Learning should be fun! Children are given lots of opportunities to explore their environment, follow their interests, and be challenged to try new things. We have well-stocked kindergartens that provide all the materials needed for exciting projects, group work and independent learning.  Our experienced and dedicated staff ensure that every child has the best possible support in their learning journey.

Tulokset näkyvät

 

Lapsen itsetunnon kasvun myötä kasvaa myös itsenäisyys ja aloitteellisuus – hän oppii tekemään valintoja ja osaa myös perustella päätöksiään ja tekojaan. Lapsen kehittyessä hänen kykynsä järkeillä ja soveltaa oppimaansa päivittäisten pulmien ratkaisuun kasvaa huimaa vauhtia.

Lapsi pitää oppimisesta ja tuntee tyytyväisyyttä opittuaan uuden taidon tai saavutettuaan tietyn päämäärän.

 

Katsomustapamme

on varsin yksinkertainen – onnellinen lapsi oppii parhaiten. Jokaisen lapsen täytyy tuntea itsensä pidetyksi, arvostetuksi ja tulla ymmärretyksi.

Me luomme hyvän ilmapiirin asettamalla selkeitä sääntöjä ja annamme lapsille mahdollisuuden osallistua näiden kehittämiseen. Yhtenä keskeisenä johtolankana meillä on lapsen rohkaiseminen empaattiseen kanssakäymiseen.

Aktiiviset lapset eivät yleensä kerkeä pahantekoon, joten pidämme heidät toimeliaina!

You can see the results

in children who have a growing sense of self-esteem and self-worth, who demonstrate increasing independence and the ability to show initiative.  They show confidence in making choices and in giving explanations for their decisions and actions. As children develop, their ability to reason and apply knowledge in solving everyday problems increases.

Children enjoy learning and experience feelings of satisfaction when a new skill has been mastered or a goal is accomplished.

Ethos

It’s simple – happy children learn well. Each child needs to feel that s/he is liked, valued and understood.

We ensure a good atmosphere by having clear rules that children participate in creating. We stress positive ways of getting our needs met and, through our topics, children are encouraged to develop empathy for others

Active children are less likely to get into mischief than bored children, so we provide lots of different activities for them to do,